"..การมาทับมิ่งขวัญนี้ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องเป็นคนจริง ทำจริง พูดจริง เมื่อทำจริง พูดจริงก็ต้องรู้ของจริง จริงๆ.."
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 12 กรกฎาคม 2530
www.wattubmingkwan.com เวบหลัก วัดทับมิ่งขวัญ เวบนี้เป็นเพียง เวบสำรองครับผู้จัดทำ 9 มิถุนายน 2555

กลุ่มหรือสายงานการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว


กลุ่มหรือสายงานการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว  ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพระสงฆ์  และญาติธรรม   ที่มีการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว  ตามแนวของหลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ   ตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่  แต่ขณะนี้ท่านมรณะภาพไปเสียแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ..2531 ที่เกาะพุทธธรรมทับมิ่งขวัญ  จังหวัดเลย แม้ว่าตัวท่านจะมรณะภาพไป  แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของท่านก็ยังเป็นอมตะ  เพราะบุคคลทั่วไปก็สามารถปฏิบัติได้  และได้รับผลนั้นด้วยตัวเอง โดยไม่จำกัดเพศ วัยเชื้อชาติ  พูดง่ายๆคือเป็นสูตรสำเร็จ  เพียงแต่ทำตามอย่างที่ท่านบอกแล้วผลคือความรู้แจ้งเห็นจริง  และหายสงสัยจะมีมาเอง  จึงมีความสมบูรณ์มากในการแสวงหาทางออก ทางดับทุกข์ให้กับตัวเอง  เพราะหลักการปฏิบัติแบบนี้  เป็นการเคลื่อนไหวไม่ต้องหลับตาแล้วกำหนดความรู้สึกตัว ถ้าเราจับหลักการได้แล้วจะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้   จึงเป็นวิธีการที่นำไปประยุกต์ใช่กับชีวิตประจำวันของเราได้ง่าย  และทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ 
              เพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติแบบนี้จึงนับวันแต่จะแพร่หลาย  เพราะเป็นของจริง  ที่พิสูจน์ได้และรับรองตนเองได้  ปัจจุบันจึงมีสำนักสาขาที่ศิษยานุศิษย์และบุคคลผู้ที่สนใจนำไปเผยแผ่มากมาย  ทั้งในและต่างประเทศ  
              ท่านผู้ที่สนใจและอยากปฏิบัติหรืออยากทราบรายละเอียดก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามสำนักต่างๆทั้งใหม่และเก่า    ดังนี้.-
               ชื่อที่อยู่ของสำนัก                                     ผู้ดูแลสำนัก
วัดโพนทอง บ้านหนองแก ต.หนองไผ่ อ.แก้งครัอ  .ชัยภูมิ  หลวงพ่อบุญธรรม  อุตฺตมธมฺโม 
วัดสนามใน    .วัดชลอ   .บางกรวย   .นนทบุรี            หลวงพ่อทอง    อาภากโร        
วัดภูเขาธรรม บ้านท่ามะไฟ  .ท่ามะไฟ  .แก้งครัอ จ.ชัยภูมิ   หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ   
วัดอุทุมพร  บ้านท่ามะเดื่อ  .ท่ากระเสริม  .น้ำพอง จ.ขอนแก่น  หลวงพ่อสงัด  ปณฺทิโต           
วัดป่าสันติสุข บ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม  .เลย 42150   พระ อ.สมศักดิ์    สุรวโร        
วัดป่าเขาคงคา บ้านโนนระเวียง ต.โคกกระทราย อ.ครบุรี จ.ราชสีมา พระ อ.วิมล  จตฺตมโล         
วัดป่าอกาลิโก  บ้านห้วย ต.หนหองโดน  .จัตุรัส  .ชัยภูมิ    หลวงพ่อจรัญ  จรณสมฺปนฺโน    
อาศรมแพร่แสงเทียน หมู่ 1.แม่ยางฮ่อ  .ร้องกวาง จ.แพร่  พระอ.มหาดิเรก พุทธยานนฺโท
วัดธาตุโข่ง บ้านหนองหาน   .หนองหาน  อุดรธานี          พระอาจารย์ดา  สมฺมาคโต
วัดป่าช้าแกดำ  บ้านแกดำ  .แกดำ  .แกดำ จ.มหาสารคาม    พระอ.สงคราม  ธมฺมวโร 
วัดป่าบ้านหนองคู  หนองกุง  .นาเชือก จมหาสารคาม  หลวงพ่อมหาไหล  โฆษโก
วัดป่าชัยมงคล บ้านหนองกุง ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นพระอ.นิวร ฐาญาโณ
วัดชัยชุมพล บ้านโคกสูง ต.บ้านแจ้ง อ.แก้งคร้อจ.ชัยภูมิ 36150 หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล
วัดโมกขวนาราม บ้านหัวทุ่ง-คำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระอเอนก เตชธมฺโม 
สำนักเกาะทับมิ่งขวัญ  บ้านติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  42000  พระอาจารย์คำไม  ฐิตสีโล   
สำนักสวนพุทธธรรม  .ปากน้ำ  .แหลมสิงห์  .จันทบุรี      พระมหาสุพรม ปญฺญาวุฒโฑ
วัดป่าสุคโต  บ้านใหม่ไทยเจริญ  .ท่ามะไฟ อ.แก้งคร้อ  .ชัยภูมิ  พระอ.ไพศาล วิสาโล
วัดราษี  บ้านกุดน้ำใสต.กุดน้ำใส  .จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  36130      พระครูจันทโพธานุวัตร
วัดพระยาภักดีชุมพล บ้านคลองลี่ ต.รอบเมือง อ.เมือง  .ชัยภูมิ   พระอ.สุรพล  ฐิตพโล
วัดพระธาตุ บ้านหนองดินดำ ต.หนองดินดำ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ    พระอ.ทองลี จนฺทสุวณฺโน        
วัดป่าช้าบ้านเหล่าขาม  .สีแก้ว อ.เมือง  .รัอยเอ็ด   45000     หลวงพ่อเกร็ด  ธมฺมโยธี        
วัดป่าศรีอู่ทอง บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ    พระอ.ทองแดง  ธมฺมโฆษโก         
วัดป่าช้าบ้านนางแดด   .นางแดด  .หนองบัวแดง  .ชัยภูมิ     หลวงพ่อทอง  ถาวโร    
วัดศรีบุรพา  บ้านหนองแสง ต.พระลับ  .เมือง  .ขอนแก่น   หลวงพ่อบุญถม  อินทวงฺโส
;วัดเวฬุวัน  บ้านพระเพลิง ต.พระเพลิง  .เขาฉกรรจ์  .สระแก้ว พระอาจารย์อุทัย  อุทโย    
วัดป่าช้าบ้านแจแลน ต.แจแลน  .กุฉินารายณ์  .กาฬสินธุ์      พระอาจารย์นิเพ็ญ  อมโร           
วัดบ้านหนองสัง หมู่ 6 บ้านหนองสัง  .ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พระอาจารย์มหาสมวงศ์                
วัดคอกม้า บ้านโพนสวรรค์ ต.สระใคร  .สระใคร จ.หนองคาย    หลวงพ่อต่วน  สุภทฺโท
วัดศรีสุมังคลาราม  .หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง  .ชัยภูมิ  พระอ.สุวิทย์  ญาณสมฺปนฺโน 
วัดป่าระฆังทอง บ้านบ่อศิลา ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี    หลวงพ่อบุญเต็ม  อุทาโน         
วัดชัยชุมพร  บ้านโปร่ง ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150     พระ อ.ผดุง  อสุโภ           
วัดบ้านดงขี  .บ้านแจ้ง  .แก้งคร้อ  .ชัยภูมิ  36150                หลวงพ่อจัน  ชาตวีโร  
วัดแสงทองธราวาส บ้านภูดิน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  36150  พระอ.สุบิน  ยโสธโร       
วัดสามแยกพัฒนา บ้านสามแยก ต,เอราวัณ อ .กิ่ง เอราวัณ จ.เลย  พระอประจัก  ยโสธโร
วัดป่าสมศรี  .นาโพธ์   .นาโพธิ์  .นาโพธิ์   .บุรีรัมย์ 31230 หลวงพ่อณรงค์  ปิยะสโล    
เจ้าสำนักสวนธรรมสากล  .ควรลัง  .หาดใหญ่  .สงขลา 90110       พระอ.จำรัส   
สำนักธรรมสากลบ้านภูน้อย ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร   แม่ชีผ่องศรี   พิศิลป์  
วัดหนองไผ่พิทยาราม   .หนองไผ่   .หนองไผ่  .เพชรบูรณ์      หลวงพ่อเจริญ  นิราลโย    
วัดโพธ์ศรี  บ้านดอนกลาง ต.พังงู อ.หนองหาน  .อุดรธานี 41130  พระอ.บุญชู  รกฺขิตธมฺโม        
วัดศรีภูทอก  บ้านโพน  .นาซาว  .เชียงคาน  .เลย  42110      หลวงพ่อทองดี  อนาลโย        
วัดถ้ำเสือเหลือง บ้านหัวนา  .นาโปร่ง อเมือง จ.เลย  42000   พระอ.บุญรักษ์   สุธมฺโม            
วัดพันชนะ  บ้านมาบกระสัง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด.ราชสีมา หลวงพ่อสมจิต  อนุตตโร
วัดชัยมงคล บ้านผักหลอด  .บ้านแท่น  .บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ  พระอ.บุญเหลือ  ญาณธมฺโม   
สำนักวัดถ้ำเขาพระ  .อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่           หลวงพ่อสมบูรณ์  ฉตฺตสุวณฺโณ      
สำนักปลายนา  หมู่ 15  .คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระอ.โกศีลป์ ปริปุญโณ  
วัดซับสวายสอ บ้านซับสายออ ต.ท่ากูบ อ.จัตุรัส  .ชัยภูมิ    หลวงพ่อไพฑรูย์ จกฺกธมฺโม
วัดป่าช้าปอภาร  บ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง  .ร้อยเอ็ด  45000   พระอมานะ ชาคโร          
วัดยอดภูเงิน  บ้านภูเงิน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  พระอ.สวัส  วิริยธมฺโม
วัดบ้านโนนม่วง  .ส้มป่อย  .จัตุรัส   .ชัยภูมิ     36130      หลวงพ่อกรม  ถามวโร            
วัดคีรีพรรพต  บ้าบุฮม   .บุฮม   .เชียงคาน  เลย  42130  หลวงพ่อใครสี  สีลธโร             
วัดเวฬุนาราม  บ้านศาลาเฟือง ต.นาซาว อ.เชียงคาน  .เลย   หลวงพ่อจันทะ จนฺทโชโต
วัดน้ำอ้อม    บ้านน้ำอ้อม   .  บ้านกลม  ปากชม  เลย   หลวงพ่อยุ่น   ปสนฺโน 
วัดวัดป่าบ้านตะลอมไผ่  .โคกสะอาด .หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ36250 หลวงพ่อสีกา สุทธิโก.
                                                   ฯลฯ